Tiểu luận đạo đức công vụ

Ngày đăng: 25/09/2016, 11:03

Từ năm 2020: CBCCVC phải thực hiện 4 chuẩn mực Văn hóa công vụ

Tiểu luận đạo đức công vụ trong nhà nước pháp quyền Việt Nam

MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi Đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng” , “cũng sông phải có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” Trong thời kỳ cách mạng Việt Nam cán bộ, công chức ( CB,CC) vấn đề trọng yếu, giữ vị trí đặc biệt quan trọng công tác xây dựng Đảng thành công nghiệp cách mạng Theo chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn (2001- 2010) Chính phủ để phát triển đất nước thực lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách tài công Trong lĩnh vực này, muốn thực phải thông qua người, mà cụ thể đội ngũ CB, CC, máy hành có đại đến đâu, thủ tục hành có hợp lý mà đội ngũ CB, CC “đuối tầm” không thực Để công cải cách hành đạt kết tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế việc quan trọng xây dựng đội ngũ CB,CC có cấu hợp lý, chuyên nghiệp đại, tuyệt đại đa số CB,CC có phẩm chất đạo đức tốt đủ lực thi hành nhiệm vụ công vụ, tận tụy phục vụ nghiệp phát triển đất nước phục vụ nhân dân NỘI DUNG I ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÀ QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Đạo đức công vụ Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh mos (moris) – lề thói, (moralis nghĩa có liên quan đến lề thói, đạo nghĩa) Còn “luân lí” thường xem đồng nghĩa với “đạo đức” gốc chữ Hy Lạp Êthicos nghĩa lề thói; tập tục Hai danh từ chứng tỏ rằng, ta nói đến đạo đức, tức nói đến lề thói tập tục biểu mối quan hệ định người người giao tiếp với hàng ngày Sau người ta thường phân biệt hai khái niệm, moral đạo đức, Ethicos đạo đức học Ở phương đông, học thuyết đạo đức người Trung Quốc cổ đại bắt nguồn từ cách hiểu đạo đức họ Đạo phạm trù quan trọng triết học trung Quốc cổ đại Đạo có nghĩa đường, đường đi, sau khái niệm đạo vận dụng triết học để đường tự nhiên Đạo có nghĩa đường sống người xã hội Khái niệm đạo đức xuất kinh văn đời nhà Chu từ trở người Trung Quốc cổ đại sử dụng nhiều Đức dùng để nói đến nhân đức, đức tính nhìn chung đức biểu đạo, đạo nghĩa, nguyên tắc luân lý Như nói đạo đức người Trung Quốc cổ đại yêu cầu, nguyên tắc sống đặt mà người phải tuân theo Ngày đạo đức định nghĩa toàn tư tưởng, quan điểm quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh đánh giá cách ứng xử người quan hệ với quan hệ với xã hội, chúng thực niềm tin cá nhân, truyền thống sức mạnh dư luận xã hội Những nguyên tắc chuẩn mực biểu quan hệ thực xác định người với với cộng đồng (gia đình, giai cấp, dân tộc) Đạo đức đánh giá hành vi người giác độ chuẩn mực thiện, ác, nghĩa vụ, danh dự, lương tâm, hạnh phúc Xã hội nào, thời kỳ lịch sử đánh giá đạo đức giác độ Tuy nhiên, nội hàm khái niệm đạo đức đưa làm chuẩn mực thời đại, chế độ xã hội lại có khác Công chức công nhân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức trị – xã hội trung Ương, cấp tỉnh, cấp huyện: quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng: quan, đơn vị Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập cửa Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị – xã hội ( sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước: công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Đạo đức công chức phạm trù phản ánh quan hệ người với người hoạt động công vụ, trước hết gắn liền với người làm việc máy hành nhà nước nói chung Ở nước ta cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quản lý Đạo đức công chức xã hội đánh giá qua hành vi thái độ cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ Công vụ loại lao động xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực tính pháp lý thực thi đội ngũ công chức, nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước trình quản lý toàn diện mặt đời sống xã hội Luật CBCC năm 2008 ( Điều 2): “ hoạt động công vụ cán bộ, công chức việc thực thiện nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức theo quy định luật quy định khác có lien quan” Như vậy, công vụ hoạt động thực thi nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức theo quy định pháp luật Khác với loại hoạt động thông thường, công vụ hoạt động dựa sở sử dụng quyền lực nhà nước Hoạt động công vụ hoạt động tổ chức tuân thủ quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính thứ bậc chặt chẽ, quy, đại lien tục Hoạt động công vụ hoạt động mà quan hệ đạo đức thiể quan hệ người với người, người với xã hội sở hướng tới tiến Quan niệm đạo đức cán công chức Việt Nam nay: Điều 15 Luật Công chức quy định: “ Cán công chức phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư hoạt động công vụ” Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cần, Kiệm, Liêm, Chính tảng đạo đức mới, phẩm chất hành đầu đạo đức cách mạng Đạo đức thống suy nghĩ, lời nói, việc làm cán công chức Bốn đức tính tảng để trở thành người có đạo đức, đến mức, “thiếu đức không thành người” Bác coi đạo đức gốc, tảng người cán cách mạng Cần: tức siêng năng, cần cù, mẫn cán với công việc, làm đủ số thời gian nhà nước quy định Đồng thời, Cần có nghĩa công việc ngày phải làm xong ngày ấy, “việc hôm để ngày mai” Kiệm: “ tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm dân, nước, thân mình: tiết kiệm từ to tới nhỏ” Liêm: người công chức thực phải rũ bỏ lòng tham, không tiền bạc, vật chất mà với danh vọng, địa vị, chức tước Chính: có nghĩa “ngay thẳng, đứng đắn, trực không tự cao tự đại: người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc: giữ thái độ chân thành khiêm tốn, đoàn kết Như vậy, đạo đức công chức vừa mang tính pháp lý vừa mang tính nhân văn CBCC phải đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà phải đáp ứng yêu cầu phẩm chất đạo đức Tuy nhiên, thực tế cho thấy cán công chức có tầm mà tài mang tâm lý chán nản, không nhiệt huyết đổi đấu tranh chống tiêu cực lẽ “ lực bất tòng tâm” Họ cần cung cấp kiến thức bồi dưỡng lực để trở thành nhân tố đủ sức kiểm soát định hướng cán công chức có tài mà tâm Trong điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi bên cạnh phẩm chất đạo đức truyền thống cần có tinh thần học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ công tác làm việc Chính tiêu chí đánh giá đạo đức cán công chức phải tính hiệu thực thi công vụ, Tính hiệu lượng hóa thong qua công việc làm được, công việc dự kiến làm  Một số quy định pháp luật niên quan đến đạo đức công vụ cán công chức Ngay từ năm 1950, điều kiện khó khăn, gian khổ công kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 76/SL ngày 20/5/1950 ban hành Quy chế công chức Việt Nam Với văn nói, lần Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, làm sở pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ công chức cách mạng Việt Nam Trong đó, Lời nói đầu, nội dung công chức đạo đức công vụ thể rõ: “Công chức Việt Nam công dân giữ nhiệm vụ máy nhà nước quyền nhân dân…

Cổng thông tin điện tử xã Thạch Liên - tỉnh Hà Tĩnh

Trách nhiệm công vụ và đạo đức công chức ở nước ta hiện

Công chức Việt Nam phải đem tất sức lực tâm trí, theo đường lối Chính phủ nhằm lợi ích nhân dân mà làm việc” Điều Quy chế quy định: “Công chức Việt Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm tránh làm việc có hại đến danh công chức hay đến hoạt động máy nhà nước Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” Điều Quy chế công chức Việt Nam quy định quyền lợi công chức điều quy định việc tuyển dụng, tổ chức, quản trị, sử dụng công chức Từ quy định thấy, Quy chế công chức nước Việt Nam độc lập, Nhà nước ta nêu lên chuẩn mực đạo đức – pháp lý quan trọng công chức nhà nước Lần giá trị đạo đức truyền thống: cần, kiệm, liêm, thể chế hoá thành giá trị chuẩn mực pháp lý công chức Việt Nam Điều có ý nghĩa quan trọng vượt qua thời gian, đến quy định nguyên giá trị Kế thừa phát huy quy định pháp luật công chức đạo đức công vụ vànhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng kiện toàn đội ngũ công chức tình hình mới, Hiến pháp năm 1980 quy định Điều 8: “Tất quan nhà nước nhân viên nhà nước phải hết lòng phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa Nghiêm cấm biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền.” Như vậy, với quy định Hiến pháp 1980, lần lịch sử lập hiến Việt Nam, Nhà nước ta ban hành chuẩn mực đạo đức – pháp lý cho công chức quan nhà nước đạo luật gốc, đạo luật có hiệu lực pháp lý cao Hiến pháp 1992 Điều quy định: “Các quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; kiên đấu tranh chống biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng” Như với quy định này, Hiến pháp 1992 kế thừa Hiến pháp 1980 đồng thời phát triển thêm lên để không ngừng hoàn thiện nguyên tắc, quy định hiến định đạo đức công vụ chuẩn mực pháp lý cho công chức nhà nước Căn vào Hiến pháp 1992, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, lực tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc, Nhà nước ta ban hành Luật cán bộ, công chức, đó, chuẩn mực đạo đức – pháp lý thể cách tập trung cụ thể quy định nghĩa vụ công chức, như: trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia; tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Luật cán bộ, công chức quy định: thi hành công vụ, cán bộ, công chức có nghĩa vụ thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao; có ý thức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao; chấp hành định cấp Đối với cán bộ, công chức người đứng đầu phải thực nghĩa vụ như: đạo tổ chức thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ cán bộ, công chức; tổ chức thực biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chịu trách nhiệm để xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hoá công sở quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân II

Xem thêm:  Some Settings Are Managed By Your Organization

CẤU TRÚC ĐẠO ĐỨC VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BÀN VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC HIỆN NAY

Văn hóa ứng xử trong gia đình

Cấu trúc đạo đức Đạo đức vận hành hệ thống tương đối độc lập xã hội Cơ chế vận hành hình thành sở liên hệ tác động lẫn yếu tố hợp thành đạo đức Khi phân tích cấu trúc đạo đức người ta xem xét nhiều góc độ Mỗi góc độ cho phép nhìn lớp cấu trúc xác định Chẳng hạn: xét đạo đức theo mối quan hệ ý thức hoạt động hệ thống đạo đức hợp thành từ hai yếu tố ý thức đạo đức thực tiễn đạo đức Nếu xét mối quan hệ người người người ta nhìn quan hệ đạo đức Nếu xét theo quan điểm mối quan hệ chung riêng, phổ biến đặc thù với đơn chất đạo đức tạo nên từ đạo đức xã hội đạo đức cá nhân 1.1 Ý thức đạo đức thực tiễn đạo đức Đạo đức thống biện chứng ý thức hệ thống nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi phù hợp với quan hệ đạo đức có ranh giới hành vi quan hệ đạo đức tồn Mặt khác, bao trùm cảm xúc, tình cảm đạo đức người Trong quan hệ người người mặt đạo đức có ranh giới hành vi giá trị đạo đức Đó ranh giới thiện ác, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tinh thần tập thể Về mặt giá trị hành vi đạo đức có ranh giới: lao động hành vi thiện Ăn bám bóc lột vô nhân đạo Ngay hành vi thiện mức độ giá trị lúc ngang nhau, mà có thang bậc định (cao cả, tốt, được) Ý thức đạo đức thể thái độ nhận thức người trước hành vi đối chiếu với hệ thống chuẩn mực hành vi qui tắc đạo đức xã hội đặt ra; giúp người tự giác điều chỉnh hành vi hoàn thành cách tự giác, tự nguyện nghĩa vụ đạo đức Trong ý thức đạo đức bao hàm cảm xúc, tình cảm đạo đức người Tóm lại, ý thức đạo đức (về mặt cấu trúc) gồm tri thức đạo đức Thực tiễn đạo đức hoạt động người ảnh hưởng niềm tin, ý thức đạo đức, trình thực hoá ý thức đạo đức sống Ý thức thực tiễn đạo đức có quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung cho tạo nên chất đạo đức người, giai cấp, chế độ xã hội thời đại lịch sử Ý thức đạo đức phải thể hành động đem lại lợi ích xã hội ngăn ngừa ác Nếu thực tiễn đạo đức ý thức đạo đức không đạt tới giá trị, rơi vào trừu tượng theo kiểu giáo lý tôn giáo Thực tiễn đạo đức biểu tương trợ, giúp đỡ, cử nghĩa hiệp, hành động nghĩa vụ…Thực tiễn đạo đức hệ thống hành vi đạo đức người nảy sinh sở ý thức đạo đức 1.2 Quan hệ đạo đức Quan hệ đạo đức hệ thống quan hệ xác định người người, cá nhân xã hội mặt đạo đức Quan hệ đạo đức dạng quan hệ xã hội, yếu tố tạo nên tín hiệu thực chất xã hội người Các quan hệ đạo đức không hình thành nên cá nhân, mà cá nhân với xã hội, với mặt riêng biệt xã hội (chẳng hạn: với lao động, với văn hoá tinh thần) chừng mực mặt liên quan đến lợi ích chứa đựng mối quan hệ Quan hệ đạo đức hình thành phát triển qui luật tất yếu xã hội, xác định nhu cầu khách quan xã hội, “tiềm ẩn” quan hệ xã hội Quan hệ đạo đức tồn cách khách quan luôn biến đổi qua thời đại lịch sử nhữg sở để hình thành nên ý thức đạo đức Tóm lại, ý thức đạo đức, thực tiễn đạo đức quan hệ đạo đức yếu tố tạo nên cấu trúc đạo đức Mỗi yếu tố không tồn độc lập, mà liên hệ tác động nhau, tạo nên vận động, phát triển chuyển hóa bên hệ thống đạo đức 1.3 Đạo đức xã hội đạo đức cá nhân Đạo đức xã hội phản ánh tồn xã hội cộng đồng người xác định, phương thức điều chỉnh hành vi cá nhân thuộc cộng đồng nhằm hình thành; phát triển hoàn thiện tồn xã hội Đạo đức xã hội hình thành sở cộng đồng lợi ích hoạt động cá nhân thuộc cộng đồng Nó tồn hệ thống kinh nghiệm xã hội mang tính phổ biến đời sống đạo đức cộng đồng Đạo đức cá nhân đạo đức cá nhân riêng lẻ cộng đồng, phản ảnh khẳng định tồn xã hội cá nhân thể riêng lẻ tồn xã hội cộng đồng lợi ích hoạt động cá nhân Trong hoạt động thực tiễn nhận thức mình, cá nhân thu nhận đạo đức xã hội hệ thống kinh nghiệm xã hội, lí tưởng, chuẩn mực, tư tưởng, đánh giá đạo đức hình thành nên lịch sử cộng đồng, biến kinh nghiệm xã hội thành kinh nghiệm thân… Trước mắt cá nhân đạo đức xã hội tồn cách khách quan mà sống mình, cá nhân tất yếu phải nhận thức, tiếp thu thực Đạo đức xã hội hay đạo đức cá nhân thống biện chứng chung riêng, phổ biến, đặc thù đơn Đạo đức cá nhân biểu độc đáo đạo đức xã hội, không bao hàm nội dung, đặc điểm đạo đức xã hội Mỗi cá nhân tiếp thu lĩnh hội đạo đức xã hội khác ảnh hưởng đến đạo đức xã hội khác Đạo đức xã hội số cộng đạo đức cá nhân mà tổng hợp nhu cầu phổ biến đúc kết thành tinh hoa đạo đức cá nhân Nó trở thành chung giai cấp, cộng đồng xã hội, thời đại định, trì cố phong tục, tập quán, truyền thống, di sản văn hóa vật chất tinh thần, biến đổi phát triển thông qua hoạt động sản xuất tinh thần giao tiếp xã hội Quan hệ đạo đức xã hội đạo đức cá nhân quan hệ chuẩn mực chung mang tính phát triển đặc thù xã hội với phẩm chất hành vi yêu cầu cụ thể hàng ngày, quan hệ lý tưởng xã hội thực cá nhân, trí tuệ, tri thức xã hội với tình cảm, ý chí lực hoạt động đạo đức cụ thể cá nhân 2.Những nguyên tắc đạo đức công chức nước ta phải hệ thống bao gồm: Một là, trung thành với Tổ quốc, với chế độ trị đương thời, bảo vệ danh dự quốc thể lợi ích quốc gia Hai là, tận tuỵ phục vụ nhân dân Thứ ba, có tinh thần thái độ làm việc tận tuỵ, trách nhiệm cao với công việc Thứ tư, có phẩm chất Thứ năm, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp người có liên quan thực thi công vụ Thứ sáu, giữ vững tính nguyên tắc có ý thức tổ chức kỷ luật tốt Thứ bảy, làm việc với tinh thần sáng tạo I

Xem thêm:  Hiện diện thương mại là gì? Hình thức hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài?

THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC

Có một nơi để về, đó là nhà, có những người để yêu thương, đó là gia đình, có … – Tony Làm Giàu

Thực trạng Từ hệ thống nguyên tắc đạo đức công chức xác định phần trên, cho phép nhận thức cách tương đối đầy đủ thực trạng đạo đức công chức nước ta giai đoạn Những mặt tích cực: Đại phận công chức dù làm việc làm đến nơi đến chốn, vượt qua khó khăn, thử thách, cố gắng thực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân Mặc dù gặp nhiều khó khăn chịu tác động phức tạp điều kiện chuyển đổi kinh tế – xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức góp phần đóng vai trò định cho thành tựu nghiệp đổi đất nước Có thể nói, nhìn chung công chức nước ta lực lượng xã hội có lĩnh trị vững vàng, hoạt động có mục đích, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí phấn đấu mạnh mẽ thực mục tiêu, chương trình định; trung thực, không hội, không vụ lợi, dám đấu tranh phê bình, có khả đoàn kết, quy tụ người có trách nhiệm sống gia đình, với cộng đồng Những mặt yếu kém: Những ưu điểm nêu mặt không mà không nhận thấy tồn yếu kém, khuyết điểm; tượng suy thoái đạo đức phận không nhỏ cán bộ, công chức nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều ngành, nhiều cấp; không kịp thời sửa chữa có nguy lan rộng ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức suy giảm lòng tin quần chúng nhân dân Về vấn đề này, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X lưu ý: “Tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (trong có công chức) gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng diễn nghiêm trọng chưa ngăn chặn có hiệu quả” “Năm biểu chủ yếu tình trạng là: – Suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên có xu hướng tăng số lượng phạm vi Bệnh hội, chủ nghĩa cá nhân có chiều hướng gia tăng – Tệ nói nhiều làm ít, nói không làm, làm không đến nơi, đến chốn diễn nhiều nơi – Tệ quan liêu, xa dân thích nghe thành tích, ngại nghe thật tồn cấp, ngành – Tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân, gây hậu nặng nề nhiều mặt, làm thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước, nhân dân, tiền vay nước ngoài, gây nhiều xúc nhân dân” Nguyên nhân Một số nguyên nhân khách quan: Sự tác động, ảnh hưởng mặt trái chế kinh tế thị trường đạo đức công chức: Sự chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo nên chuyển biến tích cực đời sống xã hội, song tạo thách thức lớn đạo đức công chức Khi nước ta bước vào kinh tế thị trường, xã hội có phát triển cao giai đoạn trước Điều thể qua mức sống người dân sản xuất xã hội Nhưng mặt trái kinh tế thị trường, chạy theo lợi nhuận, chạy theo đồng tiền, có người bất chấp tất ảnh hưởng không nhỏ đến sống xã hội dẫn tới huỷ hoại giá trị đạo đức Cơ chế thị trường chi phối, làm thay đổi quan niệm hạnh phúc, nghĩa vụ, lẽ sống trách nhiệm, lương tâm, thiện, ác Trong chế đó, số người trọng tới lợi ích cá nhân, thực dụng, không tình nghĩa, bất chấp đạo lý, kỷ cương, pháp luật Nếu cán bộ, công chức thiếu rèn luyện, thiếu trình độ văn hoá, thiếu kiên bị đẩy vào vòng xoáy tiêu cực xã hội Cơ chế bảo đảm khuyến khích giá trị đạo đức công chức chưa đồng bộ: chủ trương, sách, pháp luật chưa đầy đủ nhiều sơ hở dễ làm nảy sinh tượng tiêu cực tác động xấu tới đạo đức công chức Thực tế năm qua, chưa lường hết mặt trái chế thị trường tư chủ nghĩa không chuẩn bị khả tự đề kháng công chức Chưa kịp thời nghiên cứu, nhận dạng hành vi tiêu cực nảy sinh trình mở cửa hội nhập, biện pháp ngăn ngừa khắc phục biểu tiêu cực cách có hiệu Chưa tạo cơchế vận hành hành hạn chế tác động tiêu cực chế kinh tế thị trường điều kiện mở cửa hội nhập Hệ thống pháp luật, sách chưa hoàn chỉnh chưa đủ mạnh, lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng bản, chi tiêu tài công; công tác cán lại nhiều sơ hở, dễ bị lợi dụng để trục lợi; nhiều nơi, nhiều địa phương chưa thực tốt chế dân chủ; hành nhiều khâu không minh bạch hoá, tất tạo thành lực cản đáng kể cho đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn ngừa suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, công chức Mở cửa hội nhập, giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội với nước ngày gia tăng dẫn tới va chạm nhiều luồng tư tưởng sựbiến động hệ thống giá trị xã hội nhiều tác động đến đạo đức đội ngũ công chứcToàn cầu hoá xu phát triển tất yếu xã hội loài người, mở cửa hội nhập yêu cầu khách quan cho phát triển phồn vinh dân tộc Hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hoá, xã hội cộng đồng dân tộc khu vực toàn giới ngày gia tăng Trong trình đó, dân trí nâng cao, tầm vóc trí tuệ người Việt Nam có điều kiện thử thách luyện Tính tự ti, khép kín, bảo thủ, trì trệ hạn chế nhận thức cách đầy đủ để loại bỏ kinh tế thị trường mở cửa hội nhập.Lối sống tình, tính nể nảy sinh điều kiện sinh hoạt xã hội khoảnh tre, họ hàng, làng xóm bị quy luật giá trị hàng hoá làm cho thay đổi Sự biến động thị trường giới tác động đến cách làm ăn, suy nghĩ, tính toán gia đình, người Lối sống phương Tây – lối sống đại công nghiệp tràn vào, qua quan hệ kinh tế, xã hội, phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày hàng tác động, đòi hỏi phải có tiếp thu có chọn lọc, biết kế thừa tinh hoa văn hoá tiến bộ, bổ sung, làm giàu đại hoá giá trị văn hoá truyền thống dân tộc b Một số nguyên nhân chủ quan: Những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc không trọng bảo tồn phát huy mức Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đời sống dân tộc ta, giá trị đạo đức phổ biến xã hội thừa nhận với nội dung cụ thể thiện, lương tâm, lòng yêu nước thương nòi, lòng hiếu thảo, tình bạn, tình đồng chí cao thượng, tình yêu chung thuỷ trở thành nét đẹp đạo đức truyền thống Việt Nam, cốt cách Việt Nam Qua bao tháng năm hệngười Việt Nam sống theo quy tắc đạo đức “thương người thể thương thân”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương”, “bầu thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm rách”, “chị ngã em nâng” để tạo nên hình mẫu phẩm giá đạo đức Việt Nam lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Đặc biệt qua hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẩm giá cao đẹp phát triển lên bước với ý chí “không có quý độc lập tự do”, “thà hy sinh tất không chịu nước, không chịu làm nô lệ” Sức mạnh dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ nhiều nhân tố, có vai trò to lớn giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam Sức mạnh góp phần tạo nên kỳ tích hào hùng, nâng Việt Nam lên thành lương chi thời đại Việc buông lỏng quản lý giáo dục đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp công chức Xét cấu trúc, đạo đức công chức bao gồm hai mặt đạo đức cá nhân đạo đức nghề nghiệp.Đạo đức cá nhân công chức khác với người công chức, ý thức, niềm tin tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng đường lối trị đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; biết tôn trọng, giữgìn kỷ cương, pháp luật, sống lành mạnh, không tham ô, lãng phí, có trách nhiệm công việc, có lòng nhân ái, gần dân thương dân Đạo đức cánhân công chức có quan hệ chặt chẽ với đạo đức nghề nghiệp Cơ chế sách đào tạo, tuyển chọn sử dụng cán công chức nhiều bất cập Trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, môi trường xã hội phức tạp phần lớn cán công chức phát huy tính tích cực, động, nhạy bén tự rèn luyện lao động Đặc biệt giai đoạn cải cách hội nhập, cán công chức thể rõ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, thông minh, nhận thức nhanh, trí tuệ phát triển, biết rộng, hiểu sâu, có lực tổ chức thực Tuy nhiên, chế, sách tuyển chọn cán nhiều thiếu sót, hạn chế, thiếu chủ động, thiếu kiên không kịp thời tuỳ tiện việc bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ, xử lýcông việc tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống người cán bộ, công chức Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VIII khuyết điểm: – Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán nhiều chủ quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lý, thiếu dân chủ dân chủ hình thức – Chính sách cán nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, thực không thống đồng bộ, chưa phát huy tài – Nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ chưa cụ thể hoá Công tác kiểm tra, quản lý cán nhiều nơi bị buông lỏng

Xem thêm:  Cholestasis Là Gì, Từ Điển Anh Việt Y, Báo Cáo Ca Bệnh Nhân 8 Ca Mắc Hội Chứng Arc

.PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Có một nơi để về đó là nhà trong 2021 | Chuyện cười, Dạy dỗ, Tú tài

Phương hướng xây dựng nâng cao đạo đức công chức: Xây dựng phát triển đạo đức công chức phải gắn liền đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Để thực chiến lược xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề quan trọng có tính chất định phải có đội ngũ cán bộ, công chức tương xứng phù hợp với lộ trình bước giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá Tức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất lực, nắm bắt yêu cầu thời đại, có đủ tài năng, đạo đức ý chí để thiết kế tổ chức kế hoạch tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước lĩnh vực Xây dựng đạo đức công chức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bỏ qua giá trị đặc biệt quan trọng tư tưởng đạo đức Người Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có vị trí to lớn nghiệp cách mạng Việt Nam, giai đoạn đổi toàn diện đất nước Hơn bối cảnh giới có nhiều diễn biến phức tạp, có vấn đề ảnh hưởng lớn tới hệ giá trị đạo đức khiến người ta phải tìm tiêu chí để kịp thời bổ sung cho thiếu hụt đưa chuẩn mực đạo đức Cũng thời đại ngày nay, nhịp độ sống thay đổi nhanh chóng dẫn tới làm thay đổi nhiều thể chế, nhiều hệ giá trị đạo đức vốn xem truyền thống nhiều dân tộc bị lung lay Ngay Việt Nam xuất lối sống cách sống xa lạ trái với đạo đức tốt đẹp dân tộc, bối cảnh đó, việc bàn tới tư tưởng đạo đức HồChí Minh điều cần thiết, có giá trị tích cực mà ảnh hưởng không nhỏ tới lựa chọn cách sống, lối sống quan niệm sống cán bộ, công chức Xây dựng, phát triển đạo đức công chức gắn liền với công cải cách hành dân chủ hoá đời sống xã hội nước ta Để thực tốt chủ chương cải cách hành nhà nước, công chức phải hiểu sâu sắc nội dung công cải cách hành giai đoạn Cán bộ, công chức phải người đầu nghiệp cải cách hành phải đào tạo cách để có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng trang bị phương tiện, điều kiện vật chất, kỹ thuật tác nghiệp Các hoạt động cải cách hành phải công khai, thực nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Đồng thời phải tăng cường trách nhiệm công chức công việc nhiệm vụ giao, tăng cường tính chủ động, sáng tạo cho công chức xử lý, giải công việc Một số giải pháp xây dựng nâng cao đạo đức công chức nước ta nay: Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm số nước giới để xây dựng thực hoá đạo đức công chức nước ta Tham khảo giá trị tích cực đạo đức công chức nước: Hầu hết quốc gia giới cho xây dựng đạo đức công vụ định hướng xây dựng hành vi đạo đức công chức tuân theo giá trị đạo đức tích cực Chẳng hạn, giá trị mà công chức cần phải có trung thành, đáng tin cậy, có trách nhiêm, trung thực, tận tuỵ, khiêm tốn, tích cực, tư cách sạch, hợp tác, trọng danh dự v.v Những giá trị đạo đức đó, thường vượt qua biên giới quốc gia, văn có tính chất quy định phản ánh truyền thống xã hội pháp luật giai cấp thống trị phạm vi quốc gia đó.Trước hết, nói trung thành đáng tin cậy, Hai là, đạo đức công vụ, công chức phải góp phần củng cố đóng góp tích cực cho đoàn kết toàn dân tộc.Ba là, có lòng tự trọng, có trách nhiệm với cương vị công tác nhiệm vụ giao.Bốn là, thái độ hành vi ứng xử tích cực công chức tạo môi trường xã hội lành mạnh mang giá trị nhân văn Tham khảo sáng kiến nâng cao đạo đức công vụ, công chức số nước giới Sáng kiến nâng cao đạo đức công vụ Campuchia, Inđonesia, Lào Myanmar,Philipin, Singapore ,Thailan Xây dựng chuẩn mực nhằm cụ thể hoá nguyên tắc đạo đức công chức Tiến tới số nước, phải xây dựng luật đạo đức công chức thay cho số pháp lệnh nay; cụ thể hoá nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi công chức; quy định cụ thể điều công chức được, không không nên làm Xác định rõ tiêu chuẩn phẩm hạnh, đạo đức công chức làm để khen thưởng kỷ luật vi phạm Phải xử lý kịp thời công sai phạm công chức Tạo môi trường xã hội lành mạnh, điều kiện làm việc tốt chế độ đãi ngộ công chức thoả đáng để thu hút người có tài, có đức Môi trường xã hội công chức quan hệ nhân viên với nhân viên, nhân viên với lãnh đạo, chế điều hành, đánh giá sử dụng công chức Công chức làm việc cần môi trường xã hội thân thiện, công bằng, bình đẳng, chân thành, đánh giá khách quan lực, phẩm chất thành viên quan, đơn vị sử dụng lực họ Như vậy, bên cạnh việc đòi hỏi công chức phải đạt tiêu chuẩn đạo đức, lực phải có điều kiện để công chức yên tâm, tận tuỵ làm việc kể điều kiện kinh tế, điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ Ngoài việc đảm bảo mức lương thoả đáng cho công chức mà Nhà nước ấn định nên có thêm mức lương mềm khuyến khích cho người thực có tài, có đóng góp đặc biệt, đột xuất như: sáng kiến đem lại hiệu cao công việc, cải cách chế quản lý có hiệu mặt kinh tế, xã hội Nêu cao tinh thần tự tu dưỡng đạo đức cá nhân gắn với chế kiểm tra giám sát quan, đoàn thể nhân dân Nêu cao tính “tự luật” (tự giác tuân theo kỷ luật) đạo đức, học Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “phê tự phê”; hướng giáo dục thành trình tự giáo dục, tự rèn luyện, tự tu dưỡng công chức Đó điều kiện chuyển văn hoá đạo đức xã hội thành văn hoá đạo đức cá nhân việc thực hoá lý tưởng đạo đức Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, công chức lao động cần cù, làm việc có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao, xem lao động nguồn sống, nghĩa vụ thiêng liêng hạnh phúc KẾT LUẬN Hiện trạng suy thoái đạo đức phận không nhỏ cán công chức nước ta bối cảnh đổi mới, với kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế thực vấn đề đáng lo ngại Những tác động mặt trái chế kinh tế thị trường nguyên nhân dẫn tới suy thoái đạo đức cán bộ, công chức Bên cạnh đó, yếu quản lý, bất cập chế, sách, luật pháp phương thức điều hành hoạt động dẫn tới tượng lệch chuẩn đời sống đạo đức.Việc xem nhẹ công tác giáo dục đạo đức không trọng rèn luyện đạo đức cán công chức đời sống hàng ngày góp phần làm suy giảm đạo đức công chức Từ dẫn đến suy giảm lòng tin dân vào đội ngũ công chức thể chế hành Nhà nước Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân; Nhà nước thực đại diện cho quyền lực, ý chí, nguyện vọng dân trước hết phải thể tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm, kỷ luật công vụ đề cao đạo đức công chức; giáo dục thực hành văn hoá công sở trọng dân trọng pháp Xây dựng phát triển đạo đức công chức phải gắn liền đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay; theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; gắn liền với công cải cách hành dân chủ hoá đời sống xã hội Sự vững mạnh Đảng cộng sản cầm quyền, Nhà nước pháp quyền, hệ thống trị – bảo đảm tối quan trọng đạo đức công chức

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Định nghĩa